HAKKINDA

AB Hibe fonları (Horizon2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuropeAid, IPA II) ve diğer Avrupa Birliği projelerine yönelik eğitim, destek ve danışmanlık: UFUK 2020 Türkiye

UFUK 2020 Türkiye | Hakkında

HORIZON 2020 nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini destektemektedir. AB'nin HORIZON 2020 hibe programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Türkiye AB'ye €451 milyon Euro katılım payı vererek AB'nin HORIZON 2020 hibe programına dâhil olmuştur.

COSME nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin rekabet gücü ve devamlılığının güçlendirilmesi, uluslararasılaşma ve yeni pazarlara erişimin geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yeni girişimlerin ve KOBİ'lerin kurulması, iş kurma için daha iyi iş ortamının sağlanması alanlarındaki projeleri desteklemektedir.

ERASMUS+ nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projeleri desteklemektedir. ERASMUS+ programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

SME Inst (KOBİ Aracı) nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki KOBİ'lerin de başvurabileceği bu AB hibe programının ilk fazında firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için, ikinci fazında ise projelerini hayata geçirmeleri için AB'den hibe sağlanmaktadır.

ERC nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup genç ve kıdemli araştırmacıların yüksek riskli ve kazançlı, çığır açıcı nitelikteki projelerini desteklemektedir. Türkiye'deki akademisyenlerin de başvurabileceği bu AB hibe programı kariyerinin çeşitli aşamalarındaki akademisyenlere yönelik AB'den hibe desteği sağlanmaktadır.

Marie Curie nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, Avrupa'yı araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen AB burs programıdır. Türkiye'deki akademisyenler de AB'nin Marie Curie bursuna başvurabilirler.

EUREKA ve Eurostars nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemektedir. Avrupa ülkelerindeki endüstri kuruluşlarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik eden AB hibe programıdır.

EuropeAid nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup Avrupa Komisyonuna bağlı bir ajans tarafından tasarlanan Avrupa'nın uluslararası işbirliği ve kalkınma politikasına göre tüm dünyaya yardım ve hibe sağlar. EuropeAid, teknik yardım ve kapasite geliştirme programları ile Türkiye'ye de hibe vermektedir.

IPA II nedir? Avrupa Birliği'nin bir hibe programı olup AB'ye aday ülkelere tüm alanlarda gereken uyumu sağlayarak üyeliğe hazırlanmaları için verilen geniş çapta maddi yardımları içenen AB hibe programıdır. Kurumsal yapılanma, ekonomik ve sosyal uyum projelerini finanse edilebilmek için AB'nin IPA II hibelerine Türkiye'den de başvuru yapılabilmektedir.

UFUK 2020 nedir? Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği'nin hibe programları (H2020, coSME, Erasmus+, SME Inst, ERC, EuropeAid, IPA II, EUREKA ve EuroStars programları, ... vb.) ve burs programları (AB Marie Curie Bursu, Uluslararası Burslar, ... vb.) hakkında eğitim, destek, danışmanlık, proje hazırlama ve uluslararası proje yönetimi hizmetleri sunan Türkiye'nin gözde ve en çok tercih edilen proje yönetimi kuruluşudur.

U2020

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım